Ölands Turismorganisation - Vilken driftform och näringslivets engagemang i både ekonomiskt och aktivt i framtiden?

Ölands Turismorganisation ägs av Ölands Kommunalförbund och förbundet har beslutat att lägga ner det senast den 31 december 2023. Turismorganisationen skall självklart drivas vidare med det fina arbete som man gör för att stärka varumärket Öland på olika sätt.
- Frågan är hur driftsformen skall se ut efter det datumet, samt hur mycket näringen på Öland är villig att medverka aktivt kompetensmässigt och ekonomiskt i Ölands Turismorganisation i framtiden, dessutom vad näringen vill ha ut av en gemensam funktion/organisation.

Alla är beroende av turismen på Öland

Ölands Kommunalförbund, har tillsatt en arbetsgrupp som leds av Stefan Ahlgren, Mörbylånga och Hans Gerremo, Borgholm som har i uppdrag att förhöra sig med näringen på Öland om ovanstående, eller helt enkelt "göra en avstämning" med näringen där de frågar om framtiden och vill ha med er på tåget, ännu mer. Detta sker i form av bifogad enkät, samt med fysiska möten. Detta är riktat till hela näringen på Öland, då Stefan och Hans inser att merparten är beroende av turismen på det ena eller andra sättet. För att vara tydlig räknar de med företag, ekonomiska föreningar, nätverk av olika slag, utbildare och skolor, idrottsföreningar, kultur och aktivitetsföretag och organisationer, underleverantörer till öländska näringen m fl. Uppdraget pågår under december - mars, där de sedan lämnar in resultatet av enkätsvaren till Ölands Kommunalförbund, som då får en bild av vad ni anser om dessa frågeställningar. Stefan och Hans skall lyssna av turismnäringen och vad man vill ha ut av en gemensam funktion/organisation i framtiden? En förstudie är genomförd 2022-09-09 angående Framtida kommunal samverkan kring verksamhetsområden på Öland, som utarbetats av Kent Johansson.

Varumärket Öland är starkt

Ölands Turismorganisation har inget egenvärde. Den finns till för att få fler att besöka ön. Öland med sitt läge och klimat, sol och bad, natur, kultur, mat, evenemang, aktiviteter är reseanledningen och att Ölands Turismorganisation är "smörjmedlet" för att stärka varumärket Öland, och skapa samverkan och utveckla turismen tillsammans med alla i näringen. Allt för att konkurrera med andra destinationer i Sverige och Norden. Med andra ord jobbar Ölands Turismorganisation för dig, lägger kampanjer, har bildbank för foto och film, skapar möten av olika slag och utvecklar med utbildningar, intressanta föreläsare, samlar in uppgifter om turismen och den viktigaste delen marknadsför varumärket Öland främst inom sociala medier mot potentiella målgrupper. 

Hur drivs Ölands Turismorganisation idag?

Idag drivs Ölands Turismorganisation i ett förbund ägt av både Borgholm och Mörbylånga kommun. Ekonomiskt, lägger förbundet drygt 6 miljoner och näringen via Partnerskap Öland ca 1,7 miljoner. Turismorganisationen har 6 st medarbetare och finns i Träffpunktens lokaler vid brofästet i Färjestaden och vid Mittpunkten i Borgholm. Turismorganisationen i Ölands Kommunalförbund ska ansvara för, och driva, utvecklingen av frågor gällande turismen för hela Öland. Turismorganisationen ska planera, kommunicera och destinationsutveckla Öland som en attraktiv destination mot turister både nationellt och internationellt. Uppdraget är att bidra till att Öland ska vara en bra plats att leva och bo på samt besöka. Se rapport där Stefan och Hans har stämt av per oktober 2022 och vilka nyckeltal som Turismorganisationen presenterar.

Turismen bidrar till många gästnätter!

Turismen eller besöksnäringen är den andra stora näringen på Öland tillsammans med lantbruket. Omsättningen är beräknad till ca 1,5 miljarder och Öland har under juni-augusti 70% av Kalmar läns samlade gästnätter och ca 10% av gästnätterna av hela Sveriges gästnätter. Totalt finns det ca 3.800 företag registrerade på Öland och där de flesta har någon turismanknytning. Dessutom finns det ca 12.000 fritidshus som till 85% ägs av personer som inte bor på Öland, vilka inte räknas in i gästnätter men bidrar till en stor del av omsättningen inom den lokala handeln, nöjen och evenemang på Öland, samt att de är stora ambassadörer och utgör en stor grupp. 
Idag har Ölands Turismorganisation ca 125 st företag som har tecknat ett Partnerskapsavtal, vilket innebär att man bidrar tillsammans med kommunerna att organisationen finns till och satsar på dess verksamhet. Vi skulle kunna bli många fler i framtiden och hoppas att ni som inte är med, inser att det är viktigt att vi har denna turismorganisation på Öland. 

Enkäten är viktig!

Vi ber dig att ägna 10 minuter på den enkät om frågorna. Vi behöver ert enkätsvar senast den 10 mars. Därefter sammanställer vi resultaten och överlämnar dessa till Kommunalförbundet, som kommer att analysera och kunna återkoppla till näringen. Har du frågor kring enkäten så kontakta oss. Vi finns på mobil och mail.

 

 

Kontakta oss gärna

Hans Gerremo
[email protected]
0703-132395 

Stefan Ahlgren
[email protected]
0485-479 99