Vickleby kyrka

Vickleby kyrka

Vickleby kyrka ligger uppe på landborgskanten, alldeles väster om den västra landsvägen.

Från kyrkogården har man utsikt över det karga Stora alvaret i öster och den bördiga dalen med Vickleby by i väster. Öster om kyrkogården går Vickleby bygata med sin täta bebyggelse. Där ligger bl.a. Bo pensionat och Capellagården. Från och med 1930-40-talen blev Vickleby en populär vistelseort för många framstående konstnärer. Flera av dem bodde i byn, bl.a. Artur Percy. Rakt nedanför kyrkan mot öster ligger Vickleby prästgård, som fortfarande har kvar sin ursprungliga funktion. Norr om kyrkogården ligger fd Vickleby kyrkskola, som numera är utställningslokal knuten till Capellagården. Ännu längre norr ut ligger församlingshemmet.Kyrkan
Vickleby kyrka tillhör den lilla grupp av kyrkor på Öland som är helt eller till största delen bevarade sedan medeltiden. Troligen fogades nuvarande torn till ett långhus av trä under slutet av 1100-talet. Långhuset av sten byggdes på 1200-talet. Under ledning av stadsmurmästaren Anders Törnberg från Kalmar revs år 1778-79 det medeltida koret och absiden, långhuset förlängdes i öster och ett nytt kor tillkom. År 1818 fick tornet en fyrsidig lanternin.

Minneslund
Minneslunden ligger utanför den egentliga kyrkogården, i det nord-östra hörnet av det parkliknande området i väster. Den avgränsas av en halvrund friväxande häck av spirea, samt en rabatt med rosablommande buskrosor. Marken består av gräsmatta och i mitten står ett vattenfall av metall samt en inskriptionsplatta. Här finns även en hög svartmålad belysningsarmatur med glasglober

Byggnader
På kyrkogården finns ingen byggnad men väl på andra sidan landsvägen i öster. Där står en byggnad av kalksten med tak täckt av ett äldre enkupigt tegel, varav flera tegelpannor har stämpel från Värnanäs tegelbruk. Det började troligen uppföras 1766 och kallades då ”redskapshus”. Ytterväggarna har ursprungligen varit rappade, men står nu med bart murverk. 1957 inreddes den södra delen som bisättningskapell och den norra som redskapsbod.

Övrigt
Äldre gravvårdar som tagits bort från kyrkogården lutade mot de norra murens västra del.

I byggnaden öster om landsvägen ligger ett halvklot av sandsten. Detta låg på dopfunten när denna utgjorde takkrön på kyrkan mellan åren 1778 och 1932.