Ventlinge kyrka

Ventlinge kyrka

Ventlinge kyrkogård omsluter kyrkan på sluttningen av västra landborgen, strax öster om väg 136 och inte långt från Grönhögen. Från kyrkogården kan man se Kalmarsund i väster.

Området mellan kyrkogården och landsvägen består av en liten park som också rymmer minneslunden. I öster strax utanför kyrkogårdsmuren vidtar åkerjord. Söder om kyrkogården ligger den gamla lärarbostaden.

Kyrkan
Ventlinge kyrka uppfördes under 1100-talets första hälft. Kyrkan bestod vid den här tiden av en tornlös kyrka i romansk stil och var vigt åt Sankt Laurentius.

Kyrkan hade ett rektangulärt långhus samt ett lägre och smalare kor som i öster av slutades den med en halvrund absid. Tornet byggdes omkring år 1200.

Under tidernas lopp genomgick kyrkan många mindre förändringar. År 1812 gjordes en omfattande reparation och tillbyggnad och kyrkan förlorade då sin medeltida prägel.

Koret och absiden revs och långhuset byggdes till. Vid den östra gaveln byggdes sakristian. Ombyggnaden till en modern salskyrka leddes av Johan Petersson från Kalmar.

En lanternin ritad av J A Wileius uppfördes år 1825 av Håkan Göth, från Seby och kyrkklockan flyttades upp i tornet. Ett vapenhus inrättades i det medeltida försvarstornet 1880 efter ritning av Otto August Mankell. Altartavlan är från 1700-talet.

Restaureringar och reparationer har genomförts 1925, -52, -68, -84 och 1999.

Inne i kyrkan finns en dopfunts fot från 1200-talets början.

Kyrkan var nyligen stängd under flertalet år för en omfattande renovering. Den nyinvigdes hösten 2014 och är nu en modern kyrka där man bland annat använder sig av projektering av exempelvis psalmer direkt på kyrkans vägg.Minneslund
En minneslund anlades och invigdes år 1998. Den anlades strax utanför och intill kyrkogårdsmuren i väster i den så kallade kyrkoparken.

I fonden mot muren är det planterat rhododendron och runt själva stenen med ordet ”minneslund” inristat växer det blå krypen. I övrigt är det planterat lagerhägg som avgränsar lunden i norr och söder och framför planteringen är det lagt kalkstensplattor.

Byggnader
Utanför kyrkogården i sydost ligger en träbyggnad som rymmer förråd och toalett för allmänheten.

Övrigt
En äldre gravvård ligger som avtäckning över sydportalen och på kyrkogårdsmuren ligger ett par fragment med inskriptioner troligen från tidigt 1800-tal.

Utöver en gravtumba strax söder om kyrkan, saknar kyrkogården idag äldre gravvårdar. Tumban avser Jacob Brunnerus och hans maka Anna Elisabeth Ruther. Brunnerus var på 1700-talet kyrkoherde i Ventlinge och Ås församlingar. Han avled 1794, ett år efter sin hustru.

Inte långt från kyrkans södra ingång är sedan 1952 spelmannen Gotthard Sjöman begravd. Han har bland annat skrivit ”Kruspolska, Kvarnpolska” och ”brudmarsch till far”.

Lyrikern Anna Rydstedt är begravd på den södra sidan av kyrkan. På hennes gravvård står det en vacker rad ”jag är också född och vuxen till det enda, att vara Anna i världen”