Världsarvet - södra Ölands odlingslandskap
Världsarvet - södra Ölands odlingslandskap
världsarv
Världsarvet - södra Ölands odlingslandskap

Världsarvet - södra Ölands odlingslandskap

År 2000 blev Södra Ölands odlingslandskap ett världsarv. Det betyder att odlingslandskapet är mycket värdefullt. Lantbruket på södra Öland är viktigt för att landskapet ska finnas kvar. Svenska staten har lovat att landskapet på södra Öland ska finnas kvar för all framtid.

Markernas användning och indelning

För länge sedan delade människorna in jorden i inägor och utmarker. Inägorna bestod av åkrar och ängar. Utmarkerna användes som betesmarker. Idag odlar ölänningarna på samma jord som människor har odlat på i många hundra år, och djuren betar på de marker som har betats i tusentals år. Det finns inte många sådana platser i världen.

Det är förfäderna till de bönder som lever idag som har gjort att södra Öland nu är ett världsarv. I Sverige har vi ofta tyckt att äldre tiders jordbruk var bra. Våra jordbruk idag är stora maskiner. Vi ser den nya tekniken som ett hot mot vårt landskap, men bönderna har i alla tider påverkat landskapet. Vi kan inte bara titta på hur det var förr i tiden. Vi måste också titta framåt och tänka på de människor som ska leva här i framtiden.

Byn
På Öland finns det 200 radbyar. En radby är en by där alla gårdarnas hus ligger nära varandra på rad längs gatan.

Gärdet
Runt åkrar och ängar byggde bönderna stenmurar. Stenmurarna gjorde att djuren inte kunde äta upp det man odlade. På Öland kallas områden med åkrar och ängar för gärden.
Mörbylångadalen ligger på Ölands västra sida. Här finns de bördigaste åkrarna i Sverige.

Betesmarkerna
Utanför stenmurarna gick djuren och betade under sommaren. De betade på alvaren och sjömarkerna och det kallar vi för utmarker. Det var på medeltiden som marken delades in på det här sättet och det har inte ändrats sedan dess.

Stora Alvaret
Ordet "alv" heter den orörda jorden som finns under matjorden. Ett alvar har mycket tunna jordar som ligger på kalkberggrund. Stora Alvaret på Öland är mycket stort, det är 260 km2 stort. Det är klimatet, berggrunden som är av kalk, och djuren som betar som har gjort att alvaret ser ut som det gör. Djuren som betar på alvaret är nödvändiga för att de ovanliga växterna ska kunna finnas kvar.

Sjömarkerna
På Öland går åkerjorden aldrig ända ner till stranden. Den mark som ligger mellan åkrarna och stranden kallas för sjömarker. De flesta sjömarkerna finns på östra sidan av Öland. I sjömarkerna har ölänningarna låtit sina djur beta i flera tusen år.

Definition världsarv:
Ett världsarv är ett kultur- eller naturminne som anses så värdefullt att det är av betydelse för hela mänskligheten. Det är platser som på ett unikt och oersättligt sätt vittnar om jordens och människans historia och därför skall bevaras för kommande generationer som en del av vårt gemensamma arv.

Världsarvskommittén bestämde att Södra Öland ska vara ett världsarv därför att:
- södra Öland är mycket speciellt , landskapet har en lång historia.
- ölänningarna har anpassat sig till hur det skall se ut här.
- de har gjort det bästa de har kunnat av sin ö.

Källa: Länsstyrelsen Kalmar län.

Övrig information: På Ölands turistbyrå träffpunkt Öland hittar ni mer information om världsarvet samt foldern, "Guide till världsarvet - södra Ölands odlingslandskap".Vill du vandra i Världsarvet? Klicka på Länk 1 nedan!