Vandringsleder - Alböke socken
Vandringsleder - Alböke socken
Vandringsleder - Alböke socken

Vandringsleder - Alböke socken

Strax norr om Borgholm vid Ormöga finns fyra vandringsleder att välja mellan. En kustvandring, en alvarvandring, en byvandring och en vandring i fågelmarkerna. Ingen av lederna överstiger 10 km.

Vandringslederna utgår från bensinstationen i Ormöga.

1. Alböke alvar 6,5 km
Längs denna vandring kan du i maj se och höra tofsvipa, lärka, sädesärla, strandskata och ljungpipare (alvargrimma). Här växer majviva och humleblomster och där det är mer fuktigt finns kabeleka. På lite högre och torrare delar jordklöver,
mandelblom och getväppling Av orkidéer finns de lila Sankt Pers nycklar, ängsnycklarna och så Adam o Eva. På landborgen kan du se den äkta ölandssolvändan tillsammans med den blå bergsskrabban, fältsippan och fältvedel. Vid Trinnhorvan passerar du den 20 m långa skeppssättningen. Där sägs en stor sjökämpe från bronsåldern vara begravd (enligt E Lundkvist).

2. Kustvandring 7,6 km / 9,3 km
Här kan du välja att cykla men vill du studera detta speciella geologiska område får du gå efter stranden. Strandvallen består av kalksten, alunskiffer, lerskiffer och sandsten.
Kalkstenen bildades för 488 miljoner år sedan då det var ett tropiskt klimat och det fanns många organismer med kalkrika skal som ombildades till kalksten. Ancylus- och Litorinavallen är två strandvallar som löper längs med Ölands kust. Av dessa utmärker sig Litorinavallen extra tydligt utmed kusten vid Bruddesta. Den markerar den högsta nivån Litorinahavet hade för 6000 år sedan. Sjöbodarna i det gamla fiskeläget i Bruddesta är skyddade som byggnadsminne och sköts med hjälp av Alböke hembygdsförening. Här finns en kalkugn som byggdes 1910. Den eldades med hjälp av alunskiffer från strandvallen.

3. Vandring i fågelområde 7 km
Denna led passerar vad som oftast kallas Gillsby mossar vilka består av Bärsmossen längst i norr, den större Norra mossen, samt det lilla Stenkärret i sydväst. Området är skyddat av länsstyrelsen genom Natura 2000. Våtmarkerna medför ett rikt fågelliv där grågäss och enkelbeckasiner är karaktärsarter under våren, medan häckande tranor ses från tidig vår till sen höst. Havsörn jagar ofta i området och både brun kärrhök och ängshök häckar. Alvar och fuktiga ängsmarker är rika på orkidéer där flera arter är talrika. Flugblomster hittas lättast där leden når våtmarkerna i nordost. Du kan här välja att gå genom det skyddade området och leden passerar då över 5 stättor.

4. Byavandring 6.7 km
Vandringsled fyra går genom Alböke by. Den är också lämplig att cykla. En av socknens ungefär tio kvarvarande väderkvarnar passeras innan byns centrum nås. Kyrkan blev klar 1862 och ersatte en medeltida stenkyrka från 1100-talet. Där finns en dopfunt från tidigt 1200-tal. Nödåret 1867, som drabbade Alböke hårt, hade socknen 848 invånare jämfört med dagens ca 250.
Inom Alböke socken finns fornlämningar ända tillbaka till bronsåldern. En bronsstatyett från yngre Romerska järnåldern eller folkvandringstiden hittades i början av 1900-talet. Statyetten finns nu på Historiska museet i Stockholm. I samband med byggande av vindkraftverken vid Stora Istad har nya fornlämningar hittats. Dessa är inte utgrävda ännu. Efter kyrkan på väg mot Stora Istad passeras Ölands järnväg två gånger. Den togs i drift 1906 och blev nerlagd. 1961.

Text: Alböke Hembygdsförening