Triberga Borg

Triberga Borg

Triberga borg ligger strax väster om byn och mossen Triberga, som är nämd av Ancylusvallen.

Borgens uppbyggnad

Borgen är förhållandevis liten med en inre diameter på 60 meter medan den yttre diametern uppgår till cirka 110 meter. Borgen har också en yttre mur, idag en låg övertorvad vall med en bredd på fem meter. Höjden på muren är drygt två meter, ursprungligen cirka fyra till fem meter. Bredden varierar mellan sex och nio meter, men bör från början ha uppgått till cirka fem meter. Öppningen vetter mot ostsydost, mot landborgen och åt det håll som bebyggelsen troligen legat. En delvis igenfylld försänkning inom borgen är förmodligen resterna av en brunn.


Läge och användning

Borgen brukar i sin uppbyggnad jämföras med Eketorps borg och det är troligt att även Triberga borg utnyttjades vid medeltidens början. Borgen brukar också sättas i samband med handel och kommunikation, eftersom den ligger vid en gammal vägsträckning. Denna "fornväg" som delvis är stensatt, men inte följas i sin helhet, börjar vid Triberga läge och leder över Stora Alvaret vidare mot Resmo kyrka, på den västra sidan. Uppgifter finns att vägen fortsatt till Fröbygårda, en tidigare viktig marknadsplats nere vid Kalmarsund. Det finns också väglinjer mot Risinge hamn, Bredinge och Tingstad flisor.


Gravar

Ute på alvaret finns förutom fornborgen också en rad gravar. Speciellt utmärkande är ett 350 meter långt stråk med 11 stensättningar samt ett gravfält. Det finns även ett större röse med brätte 31 meter diameter och 1,5 meter högt. Inom Tribergas alvarmarker har man funnit rester efter tolv vaktarkojor, tio äldre vägsträckningar, fem gränsmärken eller kummel, en stenbro, ett offerkast förutom de "traditionella" förhistoriska lämningarna. Många fornlämningar ansluter till vägsträckningarna vilket tyder på att de kan vara förhistoriska.