Lindreservatet - ängar och blommande lind.
Lindreservatet - ängar och blommande lind.

Lindreservatet - ängar och blommande lind.

Lindreservatet är ett av Ölands allra finaste naturreservat. Här finns ädellövskogar, tallskog, öppna betesmarker, alvar, kärr och örtrika slåtterängar. I reservatet kan du uppleva större bestånd av lind vilket är ytters ovanlig idag.

Linden är ett träslag som hade en större utbredning i vårt land under varmare perioder framförallt under bronsålder. Många lindar, askar och ekar i området är mycket gamla och ask och lind bär spår av tidigare beskärning, lövtäkt. Ekarna har stora kronor vilket visar att de en gång vuxit i öppet landskap.

I Lindreservatet finns slåtterängar med ädla lövträd och en artrik flora. Ängarna har det för Öland typiska utseendet med en blandning av helt öppna ytor och däremellan smala ridåer av träd och buskar. Under försommar och sommar kan man här uppleva en ljuvlig blomsterprakt av gullviva, St Pers nycklar, Johannesnycklar, darrgräs, höskallra, korskovall, brudsporre och nattviol.

I lövängarna trivs många fåglar och fladdermöss som är beroende av gamla grova ädellövträd med hål i. Här förekommer den ovanliga halsbandflugsnapparen och de sällsynta arterna fransfladdermus och trollfladdermus.

Källa: Utflyktsguide av Länstyrelsen Kalmar Län