Köpingsviks kyrka

Köpingsviks kyrka

Köpings kyrka och kyrkogård ligger utmed väg 136 mitt i samhället Köping. Platsen har en mycket lång historia och var under järnåldern ett handelscentrum på Öland.

Socknen är därför rik på fornlämningar. Nordost om kyrkan står en av de märkligare; Tingsflisan som man tror är från 1000-talet. Detta är en nästan 3 meter hög sten placerad på en kulle och med en runslinga som lyder ”Torer och Torsten och Torfast, dessa bröder reste stenen efter sin far Gunnfus”. Gud hjälpe hans själ. Öster om kyrkan ligger en tvåvåningsbyggnad som uppfördes på 1840-talet. Den rymde då socknens första skola och sockenstuga. Idag ägs byggnaden av hembygdsföreningen som bl.a. har sina samlingar här. Intill denna byggnad ligger en gulmålad trävilla. Den byggdes 1880 som lärarbostad men har också använts som kantorsbostad.

Norr om kyrkogården ligger en rad med kyrkstallar. När de byggdes har inom ramen för detta arbete inte gått att få fram. De utgör resterna av alla de kyrkstallar som en gång omgav kyrkan men när övriga längor revs är inte känt.

Kyrkan
Köpings lillkyrka bygd 2007 Bild: Sigvard Carlsson
I området kring Köpings kyrka finns flera fornlämningar av vilka kristna gravmonument från 1000-talet är en stor grupp. Det gör att forskare tror att det funnits en träkyrka på platsen vid denna tid. Enligt traditionen ska träkyrkan ha legat 5 meter väster om dagens kyrkogård. Några spår av denna kyrka har dock inte återfunnits. Den första stenkyrkan började byggas i mitten av 1100-talet. Då uppfördes ett kor och en absid av sten medan långhuset förefaller ha varit av trä. Inte långt efter det att koret stod klart byggdes långhus och västtorn av sten. Under slutet av 1100-talet och början av 1200-talet byggdes kyrkan om. Ett torn uppfördes i öster så att kyrkan blev en klövsadelskyrka. Vapenhus i söder byggdes i mitten av 1200-talet och en sakristia i norr omkring år 1300.

Efter långa diskussioner beslöt församlingen i början av 1800-talet att riva den medeltida kyrkan och bygga nytt. Ritningarna gjordes av Jacob Wulff vid Överintendentsämbetet. Delar av medeltidskyrkans norra mur infogades i den nya kyrkan men resten revs. Den nya kyrkan hade torn i väster och kor och sakristia i öster. Redan efter några år visade det sig att den nya kyrkan grund var mycket dålig. Byggnaden drabbades av sättningar så kraftiga att murstenar knäcktes. I början av 1900-talet drabbades byggnaden också av två kraftiga åsknedslag. På 1940-talet var kyrkan så förfallen att man inte vågade använda den. Gudstjänsterna flyttades då till församlingshemmet och planeringen för att bygga en ny kyrka påbörjades.

År 1954-55 byggdes den nya kyrkan efter ritningar av Ärland Noreen. När kyrkan från 1805 hade rivits gjordes en undersökning av den medeltida kyrkans grundrester. Den nya kyrkan uppfördes med fullbrett kor i öster och torn i väster. Under 2007 pågår arbetet med en tillbyggnad av kyrkans vapenhus mot norr. Minneslund Minneslunden är belägen öster om kyrkan. Platsen omgärdas av tujahäck. I den södra delen finns rabatter med rosor och sommarblommor, ett prydnadskörsbär och små gångar belagda med kalkstensplattor. Även i norr finns rabatt samt ett träkors och ett skåp för ljus. Här är marken insådd med gräs. Minneslunden stod klar 1992.

Byggnader
Öster om kyrkogården finns en byggnad som rymmer vaktmästeri och garage. Byggnaden har liggande gul panel, vita snickerier och sadeltak belagt med tegel. Framför en av byggnadens dörrar ligger en gravhäll som trappflisa. Utanför kyrkogårdens nordöstra hörn ligger en rad med bevarade kyrkstallar. Byggnaden har stående rödmålad panel, svarta dörrar, vita snickerier och pulpettak belagt med svart plåt. I en del av utrymmena förvaras en samling av arkitektur fragment från den medeltida kyrkan. Föremålen är placerade på en bädd av singel.

Övrigt
Utmed kyrkogårdsmuren i nordöstra hörnet av kyrkogården är ett antal gravvårdar som plockats bort från kyrkogården placerade Flertalet av dessa har lagts ner. Ett antal gravhällar eller delar av gravhällar står uppställda vid både den östra och västra ingången till kyrkogården. På Köpings kyrkogård finns flera gravhällar, tumbor och stående gravvårdar av hög ålder som gör dem kulturhistoriskt värdefulla. Det finns också vårdar som är tillverkade av speciella material, har en särpräglad utformning eller på annat sätt har en intressant historia. En inventering av vilka gravvårdar som är av störst intresse och ett förslag till åtgärdsprogram gjordes 1998. Detta genomfördes dock aldrig varför flera kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar och hällar på kyrkogården idag är i akut behov av åtgärder.

Källa: Kalmar Läns Museum