Ismanstorps Borg

Ismanstorps Borg

Ismantorps Borg ligger omgiven av våtmarker i Mittlandskogen och är såväl en arkeologisk gåta som ett omtyckt utflyktsmål. Invid den stora, mäktiga fornborgen skymtar en liten liten röd stuga som fungerat som kaffe-, saft- , wienerbrödsstuga mm. för borgens besökare i flera generationer. Den är mycket naturskönt belägen.

Ismanstorps borg är en av Ölands största fornborgar med en diameter på 127 meter. Innanför den 3-4 meter höga muren finns 88 husgrunder grupperade i radiella kvarter. Muren är försedd med 9 portar. Borgen är unik genom att husgrunderna är väl synliga ovan mark. De arkeologisk undersökningar som gjorts har inte givit några daterande fynd.

Sannolikt har borgen byggts under äldre järnålder (0 - 500 e Kr). Längs borgväggen finns en del stenbrott som kan ha tagits upp vid borgbygget.. Praktiskt taget allt utrymme innanför ringmuren har upptagits av bebyggelse. Här finns spåren av ett vimmel av större och mindre hus längs det nätverk av gator och gränder som förbinder borgområdets alla delar med portarna i befästningsmuren. Planlösningen påminner om ett medeltida stadssamhälle och här finns även ett torg i centrum av borgens bebyggelse.

Borgen beskrivs första gången av J. H: Rhezelius år 1634, sedan dess har den uppmärksammats av bland annat Linné, men också av flera andra resenärer och antikvarier. Ett par husgrunder i södra delen är undersökta av Mårten Stenberger. Endast en mindre härdgrop påträffades i ett av husen. Även äldre undersökningar har varit fyndlösa. Bebyggelseplanen över borgen överensstämmer med Eketorp II. Markområdet runt borgen ägs och vårdas av Vitterhetsakademien. Under ¨åren finns här en rik orkidéflora. I borgens närhet finns en kaffestuga.

Teorierna om Ismantorps användning går isär. Befästningsverken talar för en skyddsfunktion men samtidigt utgör det stora antalet portar en försvarsteknisk svaghet. Ismantorp har jämförts med de stora slaviska borgarna som både fungerat som skydd och som helgedomar. Annan forskning betraktar borgen som en del av det övriga beståndet av borgar på Öland. Ismantorp skulle enligt denna teori ingå i en form av landsförsvar med en enad organisation.

Ismantorps borg är belägen på gränsen mellan fem socknar och ligger i mittlandsskogen. Hit kommer man genom att köra via en avtagsväg Långlöt-Vedby eller från väg 136 vid Rälla mot Högsrum och vidare något österut. Skyltar visar vägen till en parkering några hundra meter från borgen.