Gräsgårds kyrka

Gräsgårds kyrka

Gräsgårds kyrka är belägen på Ölands sydöstra sida. Liksom flera av de kyrkor som finns på öns östra sida ligger Gräsgårds kyrka på den Östra landborgen.

Denna består av strandvallar som bildats under de olika utvecklingsstadier som Östersjön gått igenom.

På den Östra landborgen går landsvägen. Utmed denna ligger kyrkplatsen i Gräsgård, ungefär mitt i socknen. Här har kyrkan legat sedan tidig medeltid.

I socknen finns förhistoriska lämningar från sten- brons och järnålder. Mest framträdande är dock spåren från järnåldern bl a i form av Eketorps borg.

Omedelbart söder om kyrkan och kyrkogården ligger den före detta prästgården, som sedan 1991 inte längre är i församlingens ägo.

Fram till 2006 låg en skolbyggnad ett hundratal meter söder om kyrkan men den brann då ner till grunden. Kvar finns fortfarande den fd småskolebyggnaden från 1926. Kyrkan och kyrkogården omges i övrigt av flera gårdar med aktivt jordbruk.

Kyrkan
Kyrkan har ett medeltida ursprung som idag delvis är bevarat i tornet och korets östra vägg. I vapenhuset och tornets första våning är flera medeltida valvbågar synliga.

Kyrkans exteriör har bevarat mycket av det uttryck den fick i samband med renoveringen 1884. Tornspirans utformning har förenklats men har ändå bevarat sin nygotiska karaktär.

Interiört har 1900-talets renoveringar inneburit att stilrenoveringen från 1884 långsamt har skalats av. Bytet av bänkar 1952-53 samt det successiva borttagandet av väggmåleriet är de största förändringarna.

Idag påverkas upplevelsen av kyrkorummet också av den färgsättning som kyrkan fick vid renoveringen 1980-81.

Minneslund
Minneslunden ligger på den utvidgade delen i väster och tillkom i början av 1990-talet. Tidigare hade området använts som ceremoniplats.

Platsen avgränsas av höga tujahäckar och smyckas av ett högt, närmast monumentalt, kors i kalksten från början av 1960-talet.

Byggnader
I det nordöstra hörnet av kyrkogården står en byggnad som flyttades dit 1814. Det byggdes av material från en gammal sockenstuga eller materialbod och gjordes så högt att det kunde rymma sockenmagasinet på den övre våningen.

Huset är putsat och vitmålat under ett sadeltak med tvåkupigt lertegel.

Övrigt
Utmed den norra kyrkogårdsmuren står många gravvårdar som tagits bort från sina ursprungliga platser.

Det rör sig främst om kalkstensvårdar från sent 1800-tal och mindre vårdar i svart granit från tidigt 1900-tal. Dessa vårdar är inte så vanliga längre ute på kyrkogården. Det finns därför ett stort kulturhistoriskt värde i att vårdarna fortfarande finns att beskåda för besökare på kyrkogården.

Även närmast kyrkan, på södra sidan, står två kalkstensvårdar från sent 1870-talet musealt uppställda.