Gettlinge Gravfält

Gettlinge Gravfält

Gettlinge gravfält är beläget på västra landborgen intill väg 136 med vacker utsikt över Kalmarsund. Några gravar ligger också på alvaret öster om vägen.

Gravfältet sträcker sig från södra delen av Klinta eller Gettlinge by, ca. 2 kilometer söderut. I norra delen finner man de mest varierande gravformerna. Här ligger en skeppssättning och ett par domarringar av runda stenblock, vilande på tre mindre stenar, en för Öland karakteristisk fornlämningstyp.
Intill skeppssättningen står två höga resta kalkstenhällar. På gravfältet finns ett flertal resta stenar, fyrsidiga stensättningar m.m.

Bara en mindre undersökning har gjorts på gravfältet, vilken gav fynd från romersk järnålder. Sporrar, spjutspets och en köldbuckla påträffades. De angivna gravformerna visar att huvuddelen av gravfältet troligen tillhör yngre järnåldern.