Föra kyrka

Föra kyrka

Föra kyrka och kyrkogård ligger när korsningen där vägarna utmed Ölands östra och västra sida möts. Öster om kyrkplatsen ligger byn Föra, en av Ölands radbyar.

Väster om kyrkan ligger skolan som byggdes 1927. Skolan upphörde 1995 och byggnaden övertogs året därpå av församlingen. Idag används huset som församlingshem. Söder om kyrkan ligger prästgården. Mangårdsbyggnaden uppfördes 1917. Prästgården ägs än idag av församlingen och bebos av församlingens präst.

Kyrkan
I Föra byggdes under 1000-talet en stavkyrka av trä. Som ett skal utanpå denna byggnad uppfördes omkring 1160 en ny stenkyrka. Under 1100-talet byggdes kyrkan om till en befäst kyrka med torn i väster, skyttevåning över långhuset och med tiden också ett torn i öster. Byggnaden hade därmed fått formen av en klövsadelkyrka. Den medeltida kyrkan stod kvar fram till 1828 då östtornet och långhuset revs. Ritningarna till den nya kyrkan gjordes av arkitekt C. Blom-Carlsson och byggmästare var Petter Ekholm. Det nya långhuset är såväl interiört som exteriört utfört i klassicistisk stil. Västtornet från 1100-talet har undersökts noga. Det visade sig då att det troligen har använts som härbärge såväl i orostider som i fredstider. I tornvåningarnas golv har man återfunnit bl.a. matrester, dräktdetaljer och spelbrickor. På den andra våning finns ännu ett s.k. privet, ett avträde, bevarat. Det kan vara Sverige äldsta i sitt slag. I långhusets golv ligger än idag fler gravvårdar framförallt från 1600- och 1700-talen.

Minneslund
En minneslund är anlagd norr om kyrkan, väster om kvarter III. Platsen avgränsas i öster och väster av tujahäck samt i norr av kyrkogårdens mur. Intill kyrkogårdsmuren finns ett träkors och en rabatt för rosor och sommarblommor. Fram till platsen leder en gång belagd av kalkstensflis. På var sida om gången är två rosenaplar planterade tillsammans med grupper av kärleksört. I väster står en bänk. Byggnader Vid ingången i söder ligger en byggnad som ursprungligen användes som bårhus. Det är murat av kalksten. Gaveln i söder har ett vitt, slätputsat entréparti med dörrar klädda med kopparplåt. Också i norr finns ett mindre slätputsatparti med ett litet betonglasfönster och ventil. Taket är klätt med kalkstensflisor. Utanför kyrkogården i norr ligger vaktmästeriet. År 1995 fick det sin nuvarande utformning då en äldre förrådsbyggnad byggdes om. När den äldre byggnaden uppfördes är inte känt. Vaktmästeriet har stående rödmålad träpanel, vita snickerier och dörrar samt tak belagt med rött tegel. I byggnaden finns personalrum, toaletter för kyrkans besökare samt garage och förråd.

Övrigt
Öster om minneslunden står ett antal gravvårdar som tagits ur bruk uppställda i gräsmattan. Flera av dem är av kalksten.

Källa: Kalmar Läns Museum