Borgholms kyrka

Borgholms kyrka

Borgholms kyrkogård är belägen i nordvästra delen av staden. Platsen omges i norr av en strandremsa mot Kalmarsund, i öster av Kapelluddens camping, i söder av Sandgatan och Bäckmans park samt i väster av hamnområdet.

Det som en gång var stadens utkant har nu blivit en del av stadsmiljön. Kyrkan ligger en bit ifrån kyrkogården vid torget. Denna typ av lösning med kyrka och kyrkogård en bit ifrån varandra blev vanlig i städerna under 1800-talet.

Kyrkan

Kyrkan i Borgholm började byggas 1872. Tidigare hade skolhuset använts som kyrkolokal. När en kyrka uppfördes byggdes den samman med en ny skolbyggnad. Arkitekt var Ernst Abraham Jacobsson, Stockholm, och byggmästare Chronwall, Kalmar. Den del som rymde skolan stod klar redan 1873 medan bygget av kyrkan drog ut på tiden eftersom det saknades pengar. År 1879 invigdes kyrkan av biskop Pehr Sjöbring, Kalmar. Stilen är nyromansk med strävpelare, rundbågefriser, blinderingar och tornets toureller. Tornet är placerat mitt på byggnadskroppen och koret är vänt mot öster. Exteriören har inte genomgått några stora förändringar. Interiört var kyrkan ursprungligen inredd i en tidstypiskt nyklassicistisk stil. Kyrkan renoverades 1935 men sitt nuvarande utseende fick den vid en ombyggnad 1960-61. Den nya inredningen ritades av arkitekten Carl Hampus Bergman. I samband med ombyggnaden blev den f.d. skolbyggnaden församlingshem. Denna del av byggnaden hade under 1900-talet använts till flera olika verksamheter.

Minneslund

Minnelunden anlades 1985 och ligger vid kyrkogårdens norra mur mellan området från 1920-talet och S:t Elavi kapell. Området har formen av en triangel och omgärdas i öster, väster och norr av låg en kalkstensmur. Innanför muren är prydnadsbuskar planterade i väster. Vid ingången växer två hamlade almar. In till minneslunden leder en gång belagd med kalkstensflisor. I norra delen finns en damm och runt denna finn plats för att placera blomstervaser. Norr om dammen växer två blågranar, prydnadsbuskar samt sommarblommor. Mellan de båda blågranarna står ett kors av trä. Väster om dammen finns ett skåp i svartmålad plåt där man kan ställa gravljus. I områdets östra del står en sten med inskription i guld. På området växer flera tallar.

Byggnader

I kyrkogårdens nordöstra hörn ligger S:t Elavi kapell. Byggnaden, invigd 1971, är uppförd i gult tegel med platt tak belagt med grön plåt. Även interiört är väggarna klädda med gult tegel. Kapellet altartavla består av stora fönster med en vacker utsikt ut över Kalmar sund. I byggnaden finns också bårhus som betjänar hela norra Öland.

Vaktmästeriet

Söder om den del av kyrkogården som tillkom på 1950-talet ligger vaktmästeriet. Här finns två byggnader. Båda är klädda med stående grönmålad träpanel och har tak belagda med rödmålad plåt. De rymmer personalutrymmen, förråd och garage. Här finns också ett enkelt skärmtak, komposter och uppställningsytor.

Gamla vaktmästeriet

I vinkeln mellan den gamla kyrkogården och den del som tillkom på 1950-talet ligger det gamla vaktmästeriet som idag används som förråd. Byggnaden har platt tak och brunmålad stående träpanel.

Övrigt

Öster om den del av kyrkogården som anlades på 1990-talet ligger en kyrkogårdspark med planteringar av buskar och träd samt gräsmattor. I norra delen av detta område finns en ceremoniplats som markeras av en träskulptur. Intill ceremoniplatsen finns en yta som belagts med kalkstensflisor. Här finns en damm och bänkar.

En ordnad uppställningsplats för gravvårdar som plockats bort från kyrkogården saknas. Dessa står istället samlade i anslutning till vaktmästeriet.

I sydöstra hörnet av den gamla delen av kyrkogården finns än idag spår av S:t Elavi kapell som ursprungligen stod på platsen. Spåren utgörs av ett svagt förhöjt rektangulärt område. Enligt uppgift påträffas här byggnadsrester i samband med omgrävning av gravar.

Källa: Kalmar Läns Museum