Borga Hage

Borga Hage

Borga hage är en del av den tidigare sammanhängande kustlövskog som kallades Strandskogen. Den sträckte sig längs kusten mellan Borgholm och Färjestaden.

Skogsområdet
Skogsområdet består idag främst av äldre, lundartade ekskogar med tydliga inslag av buskvegetation, främst hassel. Även almskog – som är en ovanlig skogstyp med endast några få förekomster i länet – finns här. Så länge Borgholms slott användes som försvarsanläggning låg här öppna hagmarker med några få ekar och bestånd av hassel. När betet upphörde i slutet på 1800-talet började området växa igen till den skog vi ser idag, med inslag av hassellundar och tät buskvegetation.

Rikligt med sällsynta arter
Äldre naturskogsartade ädellövskogar och sumplövskogar som finns här i Borga Hage tillhör de naturtyper som har höga bevarandevärden. Förekomsten av gamla, grova träd är riklig. Många växt- och djurarter är helt beroende av denna naturtyp för sin överlevnad. Ett drygt hundratal sällsynta arter har hittats här, till exempel skogskorn, silverviol, falsk djävulssopp, fjällig gallmusseron, långbensgroda, ribbcylindersnäcka och almblombock.

Natur för alla
För att bevara områdets höga naturvärden ska lövskogen få utvecklas fritt samtidigt som betes- och slåttermarkerna hålls öppna. Närheten till Borgholms slott och Solliden medför ett högt besöksantal under sommaren. Området är också ett uppskattat friluftsområde för Borgholms tätort. Längs reservatets stigar och vägar kan man både promenera, cykla och jogga. Till exempel på Hälsans stig, en markerad runda på fyra kilometer som löper genom området.

Föreskrifter
Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

- Framföra alla slag av motorfordon inom landområdet.
- Framföra vattenskoter, svävare, hydrokopter eller liknande farkost.
- Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn.
- Tälta.
- Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
- Utan samråd med Länsstyrelsen sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
- Göra upp eld.
- Gräva upp, plocka eller skada växter eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp för husbehov.
- Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
- Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
- Utan samråd med Länsstyrelsen utföra insamling, undersökning eller forskning.
- Utan Länsstyrelsens tillstånd upplåta eller använda området för kommersiellt utnyttjande av allemansrätten.
- Utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för tävlings- eller övningsändamål.

Källa: Naturskötselenheten, Länsstyrelsen Kalmar län