Böda kyrka
Böda kyrka

Böda kyrka

Böda kyrka är vår nordligaste kyrka och ingår i Nordölands församling.

Böda socken är Ölands nordligaste. Kyrkan och kyrkogården ligger utmed väg 136 på vägens västra sida. Kyrkplatsen är belägen i den södra delen av Böda som är en till ytan långsträckt by.

Norr om kyrkan ligger prästgården som byggdes 1839. Den är idag frånsåld till privatpersoner. Ytterligare ett stycke norr om kyrkan ligger skolhuset från 1849.

Kyrkohistoria

Den kyrkan som under 1100-talets andra hälft byggdes i Böda hade ett litet långhus, smalare kor och utbyggd, halvrund absid i öster. Under den för Öland oroliga tiden i slutet av 1100-talet och 1200-talet byggdes kyrkan om till en försvarskyrka. Bl.a. revs absiden och koret gjordes lika brett som långhuset. Flera förändringar genomfördes under de följande århundradena.

I mitten av 1700-talet hade befolkningen i socknen ökat så att kyrkan var för trång. Ritningar till en ny kyrka togs fram men fick omarbetas. Först 1801-03 genomfördes bygget. För att minska kostnaderna sparades den medeltida kyrkans västra och södra vägg. Den nya kyrkan byggdes med torn i väster, nästan kvadratisk långhus och sakristia i öster. Kyrkan har sedan den byggdes genomgått flera restaureringar.

År 1942 knackades fasadputsen ner vilket gjorde att man kunde undersöka de gamla murarna och på så sätt få flera intressanta upplysningar om den medeltida kyrkan. Böda kyrka präglas idag såväl interiört som exteriört av klassicistiska stildrag t.ex. de rundbågiga fönstren, det ljusa kyrkorummet och inredningens utförande.

Kyrkan