Böda Backar

Böda Backar

Böda backar är beläget på båda sidor om väg 136 norr om Böda samhälle på norra Öland.

Vegetation
På östra sidan vägen finns höga sanddyner och flygsandfält bevuxna med tallskog. Skogen är gammal och grov med öppna gläntor och mindre täta partier. Den utgör första generationen uppvuxen skog som dels planterats efter att dynerna avsattes för att hindra sandflykten och dels är uppkommen spontant. Övrig skog på östra sidan utgörs av äldre barrblandskogar med inslag av ek, alm, lönn, lind, ask, hassel och sälg. Väster om vägen har skogen en annan karaktär, här är underlaget kalkhaltig morän till skillnad från östra sidans sandhedar.

Växt- och fågelliv
Trädslagsblandningen är stor och skogen är luckig med ljusa gläntor. Växter man hittar i denna del av skogen är bland annat myska, lundslok och tandrot. Hela området har höga naturvärden och har en värdefull lav- och svampflora med arter som trådbrosklav, ringlav och lakritsmusseron. Fåglar som finns i området är bland annat spillkråka, nattskärra och fiskgjuse.

Vandringsled
Böda backar är omtyckt område för friluftsliv. Här finns möjligheter till egna turer längs Bödaleden som går genom reservatsområdet eller någon av de mindre lederna och motionsspåren. Det är nära till Bödakustens sandstränder och det finns gott om framför allt blåbär bland sanddynerna.


Föreskrifter
Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:
- framföra alla slag av fordon annat än på befintliga vägar,
- tälta, längre tid än ett dygn,
- uppställa husvagn, husbil eller liknande,
- rida annat än på befintliga vägar,
- medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur,
- utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
- göra upp eld,
- skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
- utan länsstyrelsens tillstånd utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål,
- utan länsstyrelsens tillstånd bedriva kommersiell verksamhet,
- utan samråd med Länsstyrelsen utföra undersökningar eller forskning.

Källa: Naturskötselenheten Länsstyrelsen Kalmar län