Alböke kyrka

Alböke kyrka

Alböke kyrka och kyrkogård ligger ca 1 ½ mil norr om Borgholm. Byn och kyrkan ligger utmed landsvägens gamla sträckning strax öster om det som idag är väg 136.

Kyrkan är omgiven av jordbruksmark och i kyrkbyn finns flera gårdar. Kyrkan I Alböke uppfördes någon gång i mitten av 1100-talet en stenkyrka som bestod av absid, långhus och västtorn. När hotet från baltiska vikingar ökade byggdes även ett östtorn och kyrkan förstärktes. Den fick på så sätt formen av en klövsadelkyrka. Klövsadelkyrkan var byggd i öst-västlig riktning med koret i öster. Befolkningsökningen gjorde medeltidskyrkan trång och 1859 beslöt man att bygga en ny kyrka. Ritningarna gjordes av Albert Törnquist och arbetet leddes av byggmästare Peter Isberg, Algutsrum. Klövsadelkyrkan stod kvar medan bygget pågick och den nya kyrkan byggdes vinkelrätt mot denna i nord-sydlig riktning. Det gjorde att koret och sakristian kom att placeras i norr. När långhuset och koret stod klart revs den medeltida kyrkan och där dess långhus tidigare stått uppfördes ett nytt torn av stenen från den medeltida kyrkan. Kyrkan invigdes 1862. Den nya kyrkan domineras såväl interiört som exteriört av nyklassicistiska stildrag som de rundbågiga fönstren, det ljusa kyrkorummet och innertakets trätunnvalv. Interiört finns dock även äldre stildrag representerade i och med att inventarier överförts från den gamla kyrkan. Mest framträdande är predikstolen och altaruppsatsen som båda är från slutet av 1700-talet och utförda i rokokostil.
Vapenhuset i Alböke kyrkaBild: Anna Fendin Ahlström
Minneslund

Minneslunden ligger nordväst om kyrkan. Platsen omges av en tujahäck men är öppen mot öster. En gång belagd med plattor leder in i minneslunden. I väster står ett träkors. Här finns också en rabatt för rosor och sommarblommor. I rabatten ligger en stor sten med ett särskilt utseende. Den hittades av en man vid namn Söderberg i en mosse i byn Askelunda. Byggnader Väster om kyrkan ligger en mindre byggnad uppförd av sten som idag används som förråd och vaktmästeri. Byggnadens framsida är klädd med stående gråmålad träpanel. Snickerierna är vitmålade och taket belagt med svart plåt. Fasaderna av sten kan vara av äldre datum men byggnaden är idag kraftigt moderniserad. Utanför kyrkogårdens nordvästra hörn, i liv med kyrkogårdsmuren, ligger en putsad byggnad med stående träpanel i gavelrösten. Putsen är avfärgad i vitt och träpanelen är blåmålad. Snickerier och dörrar är svartmålade.

Övrigt

I nischen mellan tornet och långhuset öster om kyrkan står en runsten uppställd. Den övre delen av texten är bortnött. Kvar finns en mindre del av texten vid stenens bas. I nischen mellan tornet och långhuset väster om kyrkan står en del av den rivna medeltidskyrkans mittkolonn uppställd. I norra delen av kvarter A står en solvisare. Skivan bärs upp av ytterligare en del av den rivna medeltidskyrkans mittkolonn.

Källa: Kalmar Läns Museum