Kastlösa kyrka

Kastlösa kyrka

Kastlösa kyrka är belägen på östra landborgen invid västra landsvägen i norra delen av Kastlösa by.

Omedelbart väster om kyrkogården ligger Kastlösa stiftsgård. När man på 1850-talet uppförde den nya kyrkan lät man bygga en ny prästgård och den gamla flyttades till andra sidan vägen och blev Kastlösas första skola.

Kyrkan
Omkring 1850 blev Kastlösas lilla klövsadelkyrka från 1100-talet för liten. Den hade bestått av långhus, kor och östtorn och ett västtorn från 1200-talet. Kastlösa nya kyrka uppfördes efter ritningar av Adolf Johan Hawerman år 1855. Byggmästare var Peter Isberg från Glömminge. I sockenstämmoprotokoll sägs att kyrkan uppfördes ”jämförelsevis billigt tack vare att det mesta av arbetet och körningen utfördes av församlingsborna själva”. Den kom att uppföras norr om den gamla kyrkan. Den nya kyrkan består av rektangulärt kyrkorum, indelat i tre skepp, med kor i öster, sakristia i norr och torn i väster. De vitputsade murarna täcks av sadeltak, tornet kröns av en lanternin med en kort spira. Närmare hundra år efter kyrkans invigning gjordes stora invändiga renoveringar inför jubileet. Kyrkorummet omformades på ett enhetligt sätt och kyrkorummet täcktes bland annat av ett plant innertak. Bänkinredningen, läktaren och predikstolen är från samma tillfälle.


Minneslund
Minneslunden invigdes 2000 och är anlagd på den norra sidan av kyrkan. Den avgränsas av en cirkelformad häck av tuja med en öppning i väster. Från början hade den en öppning på var sida åt norr och söder, med det planterades igen för att få ett mer slutet rum. I den östra delen av lunden finns en plantering och ett äldre kalkstenskors. Framför planteringen är också ett ställ för blomvaser. Till vänster står en bänk där man kan sitta ner.

Byggnader
I det nordöstra hörnet som en del av kyrkogårdsmuren ligger en äldre materialbod, uppförd omkring 1805, med vitputsade fasader och tegeltak. Huset har under en period använts som bårhus men nu är det endast förråd.

Övrigt
Utanför materialhusets västra vägg har man anordnat en plats för äldre gravhällar och vårdar. De äldsta hällarna är från 1600-talet.

Smidesgrindarna från 1856 skall vara av den öländske konstsmeden Jonas Peter Dahlgren som under 1800-talet svarat för många vackra kyrkogårdsgrindar på Öland. En ättling – Lars Peter Dalgren – smed från Bredinge malm sover lugnt på kyrkogården.

I kvarter A söder om kyrkan finns en brunn av uppmurade kalkstenshällar.