Gråborg & S:t Knuts Kapell - Tveta
Gråborg & S:t Knuts Kapell - Tveta
Gråborg & S:t Knuts Kapell - Tveta
Gråborg & S:t Knuts Kapell - Tveta

Gråborg & S:t Knuts Kapell - Tveta

Ölands största fornborg, anlagd under järnåldern men i bruk ända in i historisk tid. Intill borgen finns en medeltida kapellruin och byn Borg med ett välhävdat odlingslandskap..

Gråborg är Ölands största fornborg och även en av Sveriges största anläggningar i sitt slag. Liksom Ismanstorp är den belägen centralt på ön. Borgen har tidigare benämnts Backaborg men denna benämning har efter hand flyttats över till den närliggande byn Borg.
Borgmuren omsluter en yta på 210 x 160 meter och ringmurens höjd varierar 4-7 meter. Murens ursprungliga höjd har uppgått till cirka 8-10 meter med en tjocklek på cirka 10 meter. I nordväst finns en port med ett medeltida valv som förstärkt med kalkbruk. Borgen har tidigare haft ytterligare två portar, en i norr och en i söder. Enligt äldre källor har den befintliga porten tidigare krönts av ett mindre torn, även den södra porten har haft ett torn.

Historisk tid
Bönderna i byn har under lång tid odlat inne i borgen. Borgmurens utseende skiljer sig till viss del från övriga fornborgar, genom sin förmodligen ursprungliga lodräta innersida, som påbyggts under medeltiden och fått det karaktäristiska avsmalnande murkrönet. Utanför den nordöstra och östra delen av muren finns en svag försänkning som troligen utgör resterna av en vallgrav. Ursprungligen har vallen ha varit något lägre här och en vallgrav får därför en logisk förklaring. Gråborg jämförs ofta med Eketorps borg som också använts under en lång tid. Den har anlagts under järnålder men spelat roll långt in i historisk tid. Man vet att borgen fortfarande användes under kriget mot danskarna 1677. Några arkeologiska undersökningar som mer noggrant bekräftat borgens ålder och utveckling finns inte. På 1920-talet undersöktes bland annat portarna och nyligen har en begränsad undersökning gjorts, som dock inte omfattat de djupare kulturlagren.

Arkeologiska fynd
Borgens betydelse under medeltid har utan tvekan varit ansenlig och bekräftas delvis av det ganska omfattande lösfyndsmaterialet, där det medeltida materialet överväger. Borgens funktion har troligen förändrats från en försvarsborg i riktning mot handelsplats och kanske ett slags administrativt centrum. När borgen 1450 tillhörde Vadstena kloster skattades i salt, vilket tyder på handelsaktiviteter.

Kapellruin
S:t Knuts kapell, 200 meter norr om borgen, tyder på att borgen har haft en stor betydelse under medeltiden. Kapellet, ursprungligen cirka 18 x 7 meter, uppfördes under 1100-talet utan torn och var försedd med absidkor. Koret avsmalnar något åt öster och var försett med fönster med rundstav och skråkantsockel. Kapellet breddades under gotisk tid och förseddes med spetsbåge. Kapellet, övergavs redan under 1500-talet, och dess enda klocka konfiskerades till kronan 1560. Idag finns endast den västra gaveln och triumfbågen kvar. En stavkorshäll finns numera i Algutsrums kyrka liksom ett altarskåp som är ett av Ölands största. Kapellbyggnaden har troligen omgivits av en mindre kyrkogård, såväl skelett som gravstenar har påträffats i närheten. Kapellet har varit helgat åt den danske helgonkonungen Knut som blev dödad i ett uppror i Odense år 1086 och som senare blev skyddspatron hos den danska handelsorganisationen Knutsgillet.

Bevaras
Borgs by består idag av två gårdar som ägs av Vitterhetsakademin. Här försöker man bevara det äldre odlingslandskapet genom traditionella brukningsmetoder i ängar och hagar.
Bebyggelsen är välbevarad med delvis sammanbyggda ladugårdslängor i skiftesverk under vasstak. År 1540 bestod Borg av en gård som tillhörde Vadstena kloster.