Glömminge kyrka

Glömminge kyrka

Kyrkan uppfördes i slutet av 1100-talet som en öländsk absidkyrka med korportal och torn i väster.

Under högmedeltid tillkom en korsarm i söder och ett utökat kor med rak avslutning. Korsarmen försågs med tidstypisk elegant portal. Rester av medeltida muralmålningar är be-varade på nordmuren. Västtornet har flera valvslagna våningar och har en tvärställd grundplan. En högt placerad portöppning vittnar om dess profana funktion som varumagasin. Även korportalen visar på handelsmän och gillen. Kyrkan brandskadades svårt under kriget 1677 och ett förstärkningsarbete utfördes för att inte tornet skulle rasa. En kraftig murklack i norr under läktaren är spår av detta. Vid murningsarbetet användes trasigt taktegel som fyllnadsmaterial. Teglet var tillverkat vid Petri tegelbruk utanför Lübeck.